اسامی کارآموزان دوره کافی شاپ باریستا ۱۳۹۶

ردیف نام و نام خانوادگی شماره مدرک تاریخ دوره نام دوره
۱ محمدرضا حضوری ۱۳۰۱ ۹۶/۰۱/۲۶ باریستا عمومی
۲ زینوس نوریان ۱۳۰۲ ۹۶/۰۱/۲۶ باریستا عمومی
۳ فریما زارعی فر ۱۳۰۳ ۹۶/۰۱/۲۶ باریستا عمومی
۴ حسین شفقتی ۱۳۰۴ ۹۶/۰۱/۲۶ باریستا عمومی
۵ محمد رضا احمدی ۵۱۳۰ ۹۶/۰۱/۱۵ باریستا خصوصی
۶ مهران مشکین کلک ۵۱۳۱ ۹۶/۰۱/۱۵ باریستا خصوصی
۷ محسن قربانی ۵۱۳۲ ۹۶/۰۱/۱۶ باریستا خصوصی
۸ شیما پور قناد ۵۱۳۳ ۹۶/۰۱/۱۹ باریستا خصوصی
۹ ندا نیک دست ۵۱۳۵ ۹۶/۰۱/۱۹ باریستا خصوصی
۱۰ امیر حسین عسگری ۵۱۳۷ ۹۶/۰۱/۱۷ باریستا خصوصی
۱۱ علی شکیبا ۵۱۳۸ ۹۶/۰۱/۱۸ باریستا خصوصی
۱۲ ارشاد کریمی ۵۱۳۹ ۹۶/۰۱/۱۹ باریستا خصوصی
۱۳ محمد مهدی سهراب زادی ۵۱۴۰ ۹۶/۰۱/۲۵ باریستا خصوصی
۱۴ سارا فقیر دخت ۵۱۴۱ ۹۶/۰۱/۲۵ باریستا خصوصی
۱۵ مهدی ابراهیمی صبا ۵۱۴۲ ۹۶/۰۱/۲۵ باریستا خصوصی
۱۶ محمد امین مرادی ۵۱۴۳ ۹۶/۰۱/۲۱ باریستا خصوصی
۱۷ آرش طاهری ۵۱۴۴ ۹۶/۰۱/۲۱ باریستا خصوصی
۱۸ افسانه اسدی جویان ۵۱۴۵ ۹۶/۰۱/۱۷ باریستا خصوصی
۱۹ امیر حسین مصباح ۱۳۱۰ ۹۶/۰۲/۰۹ باریستا عمومی
۲۰ یاسر معظمی گودرزی ۱۳۱۱ ۹۶/۰۲/۰۹ باریستا عمومی
۲۱ علی ابانگاه ۱۳۱۲ ۹۶/۰۲/۰۹ باریستا عمومی
۲۲ فرانک بنی اسد اله ۱۳۱۶ ۹۶/۰۲/۱۶ باریستا عمومی
۲۳ سعید قربانی ۱۳۱۷ ۹۶/۰۲/۱۶ باریستا عمومی
۲۴ سید امیرحسین احمدی ۱۳۱۸ ۹۶/۰۲/۱۶ باریستا عمومی
۲۵ فایزه طوسی ۱۳۱۹ ۹۶/۰۲/۱۶ باریستا عمومی
۲۶ نسیم سعیدی ۱۳۲۱ ۹۶/۰۲/۱۶ باریستا عمومی
۲۷ امید عاصمی ۱۳۲۹ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۲۸ مهدی بهمن زنگی ۱۳۳۱ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۲۹ پویا جعفری ۱۳۳۳ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۳۰ مصطفی سامان نژاد ۱۳۳۵ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۳۱ شیوا کسائیان ۱۳۳۷ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۳۲ نیما معروفی ۱۳۳۹ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۳۳ مهرداد غریب ۱۳۴۱ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۳۴ معین خدا رحم ۱۳۴۳ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا عمومی
۳۵ سید آرین ضیائی ۵۱۴۶ ۹۶/۰۲/۰۳ باریستا خصوصی
۳۶ مژگان خرسندی ۵۱۴۷ ۹۶/۰۲/۰۳ باریستا خصوصی
۳۷ سیدمجتبی سید زاده ۵۱۴۸ ۹۶/۰۱/۲۷ باریستا خصوصی
۳۸ هادی هادی پور ۵۱۴۹ ۹۶/۰۲/۰۳ باریستا خصوصی
۳۹ مهرداد ملک محمدی ۵۱۵۰ ۹۶/۰۲/۰۶ باریستا خصوصی
۴۰ شایان چراغعلی ۵۱۵۱ ۹۶/۰۲/۰۸ باریستا خصوصی
۴۱ فرزانه فخرایی فرد ۵۱۵۲ ۹۶/۰۲/۰۹ باریستا خصوصی
۴۲ تورج ساعی ۵۱۵۳ ۹۶/۰۲/۱۰ باریستا خصوصی
۴۳ رقیه هادی زاده ۵۱۵۴ ۹۶/۰۲/۱۱ باریستا خصوصی
۴۴ ژیلا طالعی ۵۱۵۵ ۹۶/۰۲/۱۷ باریستا خصوصی
۴۵ بهار ملازم خوش ایدر ۵۱۵۶ ۹۶/۰۲/۲۳ باریستا خصوصی
۴۶ فرزان بهرامی ۵۱۵۸ ۹۶/۰۲/۲۳ باریستا خصوصی
۴۷ فاطمه جمالی زاده ۵۱۵۹ ۹۶/۰۲/۲۸ باریستا خصوصی
۴۸ شایان قادری دوست ۵۱۶۰ ۹۶/۰۲/۲۹ باریستا خصوصی
۴۹ امیر توکلی فرد ۵۱۶۱ ۹۶/۰۲/۳۰ باریستا خصوصی
۵۰ فرید جعفری زاده ۱۳۴۵ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا عمومی
۵۱ افسون خالقی ۱۳۴۶ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا عمومی
۵۲ محمدرضا مهدی طوسی ۱۳۴۷ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا عمومی
۵۳ مریم سادات شمشیری ۱۳۴۸ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا عمومی
۵۴ مهدی اله یاری ۱۳۴۹ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا عمومی
۵۵ محمد علی ترابیان ۱۳۵۵ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا عمومی
۵۶ میلاد وطن خواه ۵۱۶۲ ۹۶/۰۳/۰۳ باریستا خصوصی
۵۷ محمد بصیری ۵۱۶۳ ۹۶/۰۳/۰۳ باریستا خصوصی
۵۸ رضا نصراللهی ۵۱۶۴ ۹۶/۰۳/۰۸ باریستا خصوصی
۵۹ نسرین لمعه ۵۱۶۵ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا خصوصی
۶۰ فصیح حاجی نژاد ۵۱۶۶ ۹۶/۰۳/۱۶ باریستا خصوصی
۶۱ زهرا ساکت دافچاهی ۵۱۶۷ ۹۶/۰۳/۲۰ باریستا خصوصی
۶۲ پویا عباسی ۵۱۶۸ ۹۶/۰۳/۱۸ باریستا خصوصی
۶۳ علی اسمعیلی زارع ۵۱۶۹ ۹۶/۰۳/۲۳ باریستا خصوصی
۶۴ صدرا رزاقی ۵۱۷۰ ۹۶/۰۳/۲۳ باریستا خصوصی
۶۵ محمد رضا نور ایین ۱۳۵۷ ۹۶/۰۴/۰۳ باریستا عمومی
۶۶ رضا وهابی ۱۳۵۹ ۹۶/۰۴/۰۳ باریستا عمومی
۶۷ امیر حسین ساعی ۱۳۶۱ ۹۶/۰۴/۰۳ باریستا عمومی
۶۸ طاهری شاه علی ۱۳۶۳ ۹۶/۰۴/۰۳ باریستا عمومی
۶۹ ایمان کریمی ۱۳۶۵ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۰ ساناز عباسی ۱۳۶۷ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۱ فرهاد بابک ۱۳۶۹ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۲ محمد رضا عرب عامری ۱۳۷۱ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۳ صادق بهلولی داریان ۱۳۷۳ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۴ حسن کاسبان ۱۳۷۵ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۵ کلودین درویشی ۱۳۷۷ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۶ حمید رضا ثانی ۱۳۷۹ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۷ هادی صانعی ۱۳۸۱ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۸ مهرداد مریوان ۱۳۸۳ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۷۹ فاطمه زمانیان ۱۳۸۵ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۸۰ سپهر قربانی ۱۳۸۷ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۸۱ فهیمه احدی کلی ۱۳۸۹ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا عمومی
۸۲ کژوان شعبانی ۱۳۹۱ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۸۳ فائزه معافی ۱۳۹۳ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۸۴ فرزاد حاجی محمد رضایی ۱۳۹۵ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۸۵ شاهرخ باقری اقدم ۱۳۹۷ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۸۶ مینا بیگ زاده ۱۳۹۹ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۸۷ المیرا زجاجی ۱۴۰۱ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۸۸ محمد سینا گودرزی ۱۴۰۳ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۸۹ امیر آرین فرحی ۱۴۰۵ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۹۰ یاشار نجفی ۱۴۰۷ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۹۱ نیما مقصودی ۱۴۰۹ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۹۲ سامان همدم ۱۴۱۱ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۹۳ فرزاد وزین رام ۱۴۱۳ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا عمومی
۹۴ فرشته شهیدی ۱۴۱۵ ۹۶/۰۴/۳۱ باریستا عمومی
۹۵ مهدیه حسن زاده ۱۴۱۷ ۹۶/۰۴/۳۱ باریستا عمومی
۹۶ لیلا محمدی ۱۴۱۹ ۹۶/۰۴/۳۱ باریستا عمومی
۹۷ احسان میر فردی ۱۴۲۱ ۹۶/۰۴/۳۱ باریستا عمومی
۹۸ زهرا اصم ۱۴۲۳ ۹۶/۰۴/۳۱ باریستا عمومی
۹۹ سعید پور زاده حسن ۱۴۲۵ ۹۶/۰۴/۳۱ باریستا عمومی
۱۰۰ نرگس سادات دلاوری ۱۴۲۷ ۹۶/۰۴/۳۱ باریستا عمومی
۱۰۱ محمد رضا میرزایی ۵۱۷۱ ۹۶/۰۴/۰۱ باریستا خصوصی
۱۰۲ نیما عادلی ۵۱۷۲ ۹۶/۰۴/۰۶ باریستا خصوصی
۱۰۳ مجتبی اتش پنجه ۵۱۷۳ ۹۶/۰۴/۰۶ باریستا خصوصی
۱۰۴ سید اسماعیل حسنی ۵۱۷۴ ۹۶/۰۴/۰۶ باریستا خصوصی
۱۰۵ فریبا محمدی ۵۱۷۶ ۹۶/۰۴/۰۹ باریستا خصوصی
۱۰۶ هادی فرمان زاده ۵۱۷۷ ۹۶/۰۴/۱۰ باریستا خصوصی
۱۰۷ سجاد ترابی ۵۱۷۸ ۹۶/۰۴/۱۱ باریستا خصوصی
۱۰۸ معین یزدان بخش ۵۱۷۹ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا خصوصی
۱۰۹ علی اکبر اینانلو صالحی ۵۱۸۰ ۹۶/۰۴/۱۷ باریستا خصوصی
۱۱۰ امین دربانی ۵۱۸۲ ۹۶/۰۴/۲۱ باریستا خصوصی
۱۱۱ شایان قهرمان الموتی ۵۱۸۳ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا خصوصی
۱۱۲ علیرضا پناهی ۵۱۸۴ ۹۶/۰۴/۲۰ باریستا خصوصی
۱۱۳ رضا ملکیان ۵۱۸۵ ۹۶/۰۴/۲۴ باریستا خصوصی
۱۱۴ محمد تقی رجبی ۵۱۸۶ ۹۶/۰۴/۲۸ باریستا خصوصی
۱۱۵ رضا ملکیان ۵۱۸۷ ۹۶/۰۴/۲۹ باریستا خصوصی
۱۱۶ فربود دشوارگر ۵۱۸۸ ۹۶/۰۴/۲۶ باریستا خصوصی
۱۱۷ سعید جمالی ۵۱۸۹ ۹۶/۰۴/۲۶ باریستا خصوصی
۱۱۸ علیرضا الیاسی ۱۴۲۹ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۱۹ مستوره جاودان ۱۴۳۰ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۲۰ آزیتا امین فایضی ۱۴۳۱ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۲۱ امیر جعفری ۱۴۳۲ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۲۲ میر هادی خلیلی ۱۴۳۳ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۲۳ نسیم بهشتی ۱۴۳۴ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۲۴ مهدی باقری ۱۴۳۵ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۲۵ حامد سنگسری ۱۴۳۶ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا عمومی
۱۲۶ پریسا سادات قائم مقامی ۱۴۳۷ ۹۶/۰۵/۱۵ باریستا عمومی
۱۲۷ محمد صادق کریمی ۱۴۳۸ ۹۶/۰۵/۱۵ باریستا عمومی
۱۲۸ سید مصطفی حجازی کناری ۱۴۳۹ ۹۶/۰۵/۱۵ باریستا عمومی
۱۲۹ محمد عبدالغفوریان ۱۴۴۰ ۹۶/۰۵/۱۵ باریستا عمومی
۱۳۰ علی یاری شرفی ۱۴۴۱ ۹۶/۰۵/۱۵ باریستا عمومی
۱۳۱ مازیار همتی ۵۱۹۰ ۹۶/۰۵/۰۲ باریستا خصوصی
۱۳۲ علیرضا حدادی ۵۱۹۲ ۹۶/۰۵/۰۴ باریستا خصوصی
۱۳۳ جواد نیکی ۵۱۹۳ ۹۶/۰۵/۰۵ باریستا خصوصی
۱۳۴ میر هادی خلیلی ۵۱۹۴ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا خصوصی
۱۳۵ مصطفی حضرتی ۵۱۹۵ ۹۶/۰۵/۰۷ باریستا خصوصی
۱۳۶ لیمان رشیدی ۵۱۹۶ ۹۶/۰۵/۱۶ باریستا خصوصی
۱۳۷ مهدی پور طهماسب ۵۱۹۷ ۹۶/۰۵/۱۶ باریستا خصوصی
۱۳۸ فرزاد منصوری ۵۱۹۸ ۹۶/۰۵/۱۹ باریستا خصوصی
۱۳۹ اکبر فعال ۵۱۹۹ ۹۶/۰۵/۲۰ باریستا خصوصی
۱۴۰ شهرزاد عقیقی ۵۲۰۰ ۹۶/۰۵/۲۱ باریستا خصوصی
۱۴۱ مژگان کریمی ۵۲۰۱ ۹۶/۰۵/۲۲ باریستا خصوصی
۱۴۲ بهنام غلام رضائی ۵۲۰۲ ۹۶/۰۵/۲۳ باریستا خصوصی
۱۴۳ فریبا نوبری ۵۲۰۳ ۹۶/۰۵/۲۳ باریستا خصوصی
۱۴۴ شکوفه حسینی راد ۵۲۰۴ ۹۶/۰۵/۲۵ باریستا خصوصی
۱۴۵ ابولفضل قنبری ۵۲۰۵ ۹۶/۰۵/۲۵ باریستا خصوصی
۱۴۶ توران سعادتی طاش ۵۲۰۶ ۹۶/۰۵/۲۶ باریستا خصوصی
۱۴۷ مهران قربانی ۱۴۴۲ ۹۶/۰۵/۲۸ باریستا عمومی
۱۴۸ محمد رضا حسن پور ۱۴۴۳ ۹۶/۰۵/۲۸ باریستا عمومی
۱۴۹ رقیه قربانیان تودشکی ۱۴۴۴ ۹۶/۰۵/۲۸ باریستا عمومی
۱۵۰ حمید رضا اسماعیلی پور ۱۴۴۵ ۹۶/۰۵/۲۸ باریستا عمومی
۱۵۱ زهراصباغی نژِاد قمی ۱۴۴۶ ۹۶/۰۵/۲۸ باریستا عمومی
۱۵۲ شاهین عیسی ئی ۱۴۴۷ ۹۶/۰۵/۲۸ باریستا عمومی
۱۵۳ کوروش اسمعیلی ۱۴۴۹ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۵۴ حسین رضا زاده ۱۴۵۰ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۵۵ محبوبه وطن خواه ۱۴۵۱ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۵۶ محمدمعین سالک ۱۴۵۲ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۵۷ حامد میرزایی ۱۴۵۳ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۵۸ حمید رضا معروفی ۱۴۵۴ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۵۹ میثم رستمی ۱۴۵۵ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۶۰ فرزانه توکلی ۱۴۵۶ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۶۱ نسیم حاجی خانیان ۱۴۵۷ ۹۶/۰۶/۰۴ باریستا عمومی
۱۶۲ فرید عزیزیان ۵۲۰۸ ۹۶/۰۶/۰۲ باریستا خصوصی
۱۶۳ حمید رضا نظری ۵۲۱۰ ۹۶/۰۶/۰۵ باریستا خصوصی
۱۶۴ ملیکا کوهی ۵۲۱۱ ۹۶/۰۶/۰۶ باریستا خصوصی
۱۶۵ محمد جواد سلطانی ۵۲۱۲ ۹۶/۰۶/۰۸ باریستا خصوصی
۱۶۶ علی یاری شرفی ۵۲۱۴ ۹۶/۰۶/۰۹ باریستا خصوصی
۱۶۷ فرهاد علی میرزا بلوچ ۵۲۱۷ ۹۶/۰۶/۱۱ باریستا خصوصی
۱۶۸ میلاد ابوالعلایی ۵۲۱۸ ۹۶/۰۶/۱۲ باریستا خصوصی
Facebookgoogle_pluspinterestlinkedin